Equip Directiu

La Junta Directiva i l’organigrama de la SD Formentera està confeccionat per les següents persones:

  • Presidència: Toni Roig
  • Vicepresidència esportiva: Felip Portas
  • Vicepresidència econòmica: Vicent Mayans
  • Vicepresidència social: Jaume Ferrer
  • Secretària: Pilar Serra
  • Tresorer: Sebastià Ferragut
  • Completen la Junta Directiva: Israel García, Carles Méndez, Miquel Roig, Óscar Campillo, Jane Wenham, Maria Bixquert, Toni Ferrer, Paco Peralta i Isidor Torres.